ការិយាល័យសារការី អូកាដាក់ អិរិ

មានឯកទេស និងជំនាញទាក់ទងនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា!

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រ និងសម្របសម្រួលនីតិវិធីទាក់ទងនឹងទិដ្ឋាការពលករជំនាញ

លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅដែលមានឈ្មោះថា “ពលករជំនាញ” គឺជាប្រព័ន្ធថ្មីមួយ ដែលទទួលយកជនបរទេសដែលជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យមកបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ដែលប្រព័ន្ធថ្មីនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងមក។

នេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលទទួលយកជនបរទេសដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ ដែលអាចត្រៀមខ្លួនក្នុងការបំពេញការងារបានភ្លាមៗជាបន្ទាន់ ដើម្បីដោះស្រាយកែខៃស្ថានភាពកង្វះកម្លាំងពលកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។

ប្រព័ន្ធ និងទិដ្ឋាការពលករជំនាញ
ស្ដីអំពីស្ថាប័នទទួល(កន្លែងការងារពលករជំនាញ)

● កិច្ចសន្យាការងារពលករជំនាញ
● ផែនការគាំទ្រ និងសម្របសម្រួលពលករជំនាញកម្រិត១ បរទេស

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនានាដែលចាំបាច់សម្រាប់ពលករជំនាញបរទេស
ស្ថាប័នគាំទ្រការចុះបញ្ជី

新型コロナウイルス感染症対策について、当事務所の取り組みを記載しております。

新型コロナウイルス感染症対策について